Groenbemesters

De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid wordt behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesters zijn onmisbaar voor de landbouw om bij de intensieve teelten de maximale opbrengsten te behalen.

Groenbemesters en vanggewassen dragen bij aan:

• Verhoging organische stof
• Bestrijding van ziekten en plagen
• Verbetering bodemstructuur
• Verbetering van het bodemleven
• Beperking van stikstofuitspoeling
• Verbetering van de biodiversiteit

De keuze van groenbemester luistert erg nauw en is maatwerk. Wij helpen u een juiste keuze in groenbemester en vanggewas te maken. Hierbij houden wij rekening met de bodemomstandigheden, gewaskeuze, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid, wet- en regelgeving en tijdstip van inzaai.

Biofumigatie groenbemester Caliente