Recreatiemengsel gras

Recreatiemengsels groenvoorziening

Alliance levert GP Recreatiemengsels. Deze recreatiemengsels zijn samengesteld uit o.a. rassen van de Grasgids 2019. De samenstellingen zijn zo gekozen dat de producten breed inzetbaar zijn.

Sport

Met sportvelden worden terreinen bedoeld die bestemd zijn voor veldsporten, zoals voetbal, hockey en korfbal. Op deze velden wordt meestal ook in de winter vaak gespeeld. Voor sportvelden is een stevige zode en een vlak speelveld gewenst. Grassoorten die een dichte zode vormen, intensief bespelen verdragen en bovendien goed wintervast en standvastig zijn, moeten een voorname plaats in de mengsels innemen.

Speelgazon

Voor gazons wordt een onderscheid gemaakt in mengsels voor speel- en siergazons. Voor een gazonmengsel zijn van belang: bespelingstolerantie, de standvastigheid, zodedichtheid, het groen blijven zowel in de zomer als in de winter, de resistentie tegen ziekten en de fijnheid van blad. Mengsels voor speelgazons worden gebruikt daar waar het gras sterk moet zijn vanwege intensief gebruik. Bij siergazons is het sierlijk uiterlijk van het gazon belangrijker. Siergazon mengsels worden gezaaid daar waar het gazon extensief gebruikt wordt.

Recreatiegazon

Met recreatieterreinen worden grasvelden op kampeerterreinen en dagcampings bedoeld. Naast de recreatieterreinen zijn er grasvelden waarvan de sierwaarde van ondergeschikt belang is. Dit kunnen bijvoorbeeld speelweiden, trapveldjes of zonneweiden zijn.

Bermen

Bij de samenstelling van een mengsel voor bermen moet rekening gehouden worden met de volgende eisen: de ingezaaide grassen dienen zich betrekkelijk snel te vestigen, goed stand-vas- tig te zijn, een sterke zode te vormen en snel opengevallen plaatsen weer te vullen. Belangrijk is dat het mengsel traag groeit om de hoeveelheid maaisel te beperken.