Privacy verklaring

Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 23.05.2018

Omdat we bij Alliance belang hechten aan het zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe wij bij Alliance omgaan met deze gegeven

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Alliance verzamelt en verwerkt van gebruikers van deze Alliance website.

2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Alliance BV, gevestigd te Klompenmaker 9, 5253 RG Nieuwkuijk Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18056867 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder 'Alliance' genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Alliance behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris op privacy@verwijder-dit.aveve.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1. Online bestellingen plaatsen
Via onze website kan u online een bestelling plaatsen. Dit kan u doen door uw bestelling door te geven via het online bestelformulier. Om uw bestelling te registeren en af te handelen vragen we volgende gegevens op: voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres. 

Deze gegevens gebruiken we om de juistheid van uw klantgegevens te controleren en zo dus de bestelling bij de juiste klant af te leveren. Wij bewaren deze gegevens slechts zolang als noodzakelijk om de bestelling en de afhandeling ervan (waaronder aflevering, eventuele klachten,...)  te regelen.

3.2. Registratie spuitlicentie
Via onze website kan u uw bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) registreren. Vanwege de Gewasbescherming- en Biociden Wet mogen wij enkel gewasbeschermingsmiddelen verkopen en afleveren indien wij uw actuele licentienummer hebben. 

Om uw spuitlicentie bij ons te registreren verzamelen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, relatienummer, voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en de geldigheidsdatum van uw licentie. 

Wij bewaren deze gegevens zolang als u klant bent bij ons. Op die manier hoeft u niet bij elke bestelling of aankoop opnieuw uw spuitlicentie aan te tonen.

3.3. Aanvragen van informatie en brochures?
3.3.1. Informatie aanvragen over producten, andere aspecten,...
U kan via onze website over verschillende soorten producten (bv. bloemenhoezen, hagelnet en overkappingsystemen,...) en andere aspecten (bv. veiligheid en hygiëne, voorwaarden EA Vanggewassen GLB...) informatie aanvragen. Dit kan u doen door uw contactgegevens achter te laten. Over het algemeen vragen wij hiervoor de volgende gegevens: bedrijfsnaam, naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Per soort product of aspect waar u informatie over aanvraagt kan dit licht verschillen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw informatieaanvraag te registreren en om contact met u op te nemen in verband met de gevraagde informatie. Tevens kunnen wij zo uw vragen beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens totdat alle informatie bezorgd is en alle mogelijke vragen afgehandeld zijn.

3.3.2. Brochures en folders
Naast algemene informatie aanvragen kan u ook brochures aanvragen (bv. brochure maïs, folder PredaSect House). Om uw aanvraag te registreren en de gevraagde brochure aan u te bezorgen, verzamelen we volgende gegevens:  naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Per type brochure kan dit licht verschillen. Wij bewaren deze gegevens totdat de brochure bezorgd is en alle eventuele vragen daarover afgehandeld zijn.

3.3.3. Downloads
Verder kan u via onze website ook verschillende onderdelen van onder andere de gewasbeschermingsmonitor downloaden. Om deze download te ontvangen dient u de volgende gegevens door te geven: naam, bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij u om u de gewenste GB monitor te bezorgen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze te bezorgen en er vragen over te beantwoorden.

3.4. Elektronische nieuwsbrieven
Op de website kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief 'Spuitwijzer open teelt/fruitteelt' en/of onze algemene 'Spuitwijzer'. Deze spuitwijzers bevatten onder andere actualiteiten, adviezen, foto's en video's en algemene informatie om uw teeltseizoen te optimaliseren. De nieuwsbrieven kunnen ook informatie bevatten over onze excursies en bijeenkomsten.

Voor het versturen van de Spuitwijzer open teelt/fruitteelt verwerken wij uw achternaam, bedrijf, plaatsnaam en e-mailadres. Voor de algemene Spuitwijzer verwerken wij uw bedrijfsnaam, naam, postcode, woonplaats en uw e-mailadres.  Doordat u ons deze gegevens doorgeeft, geeft u ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen. Dit betekent uiteraard ook dat u op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om uw toestemming in te trekken.

We bewaren uw inschrijving op de nieuwsbrieven totdat u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Dit kan u doen door bezwaar te maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven zoals omschreven onder titel 6. Onderaan de nieuwsbrieven wordt ook telkens een uitschrijf-link toevoegd. Zodra u zich uitschrijft, verwijderen we uw gegevens zo snel mogelijk uit onze mailinglijst.

3.5. Deelnemen aan activiteiten, bijeenkomsten, klantenavonden,...
We organiseren regelmatig klantenavonden, licentie bijeenkomsten, kennisbijeenkomsten,... U kan zich hiervoor inschrijven via onze website door de volgende gegevens door te geven: naam, adres, postcode en woonplaats, aantal personen die deelnemen, e-mailadres en mobiel nummer. Schrijft u zich in voor en licentie bijeenkomsten, dan dient u ook uw licentienummer door te geven. 

We gebruiken uw contactgegevens om u in te schrijven voor de activiteit en om zelf op te kunnen volgen hoeveel personen zullen deelnemen. Specifiek met betrekking tot de bijeenkomsten die u als teler volgt om te voldoen aan uw wettelijke plicht om zulke bijeenkomsten te volgen om uw spuitlicentie te verlengen, gebruiken wij deze gegevens ook door te geven aan de uitvoerende instantie wie heeft deelgenomen aan de bijeenkomst. Dit laatste doen wij, omdat dit een wettelijke verplichting is. 

De gegevens die we verzamelen in het kader van een bijeenkomst met betrekking tot de spuitlicenties, houden we bij totdat wij onze wettelijke verplicht vervuld hebben. De gegevens die we verzamelen voor andere activiteiten, bijeenkomsten en klantenavonden wissen we na afloop van de desbetreffende activiteit.

3.6. Contactformulier
Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier, mail of telefoon, verzamelen we ook gegevens. Namelijk: bedrijf, functie (optioneel), adres, postcode en woonplaats,  e-mailadres, mobiel nummer en e-mailadres, uw contactvoorkeur en de door u gestelde vraag. Afhankelijk van de weg waarlangs u ons contacteert kan het zijn dat we niet alle voorgemelde gegevens verzamelen. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden.  

We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden.

4. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden, bijvoorbeeld met ons internetbureau, online marketing bureau, softwareleverancier online e-mailmarketing en leverancier online service voor het versturen van SMS berichten.

Om uw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Hoe kan u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen?

6.1 Welke rechten heeft u?
De persoonsgegevens die we van u verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van Alliance BV, gevestigd te Klompenmaker 9, 5253 RG Nieuwkuijk Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18056867.

U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Alliance over u verzamelen. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. Tot slot heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld het krijgen van nieuwsbrieven).

6.2. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
U moet uw verzoek via ons contactformulier, per post of per e-mail richten tot de Alliance klantenservice, via privacy@verwijder-dit.alliancegroep.com of via: Alliance BV, gevestigd te Klompenmaker 9, 5253 RG Nieuwkuijk Nederland.

Om uw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, vragen we u om bij uw verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op uw verzoek of uw verzoek weigeren, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.