Privacy Verklaring

Laatste update privacyverklaring: 01.04.21

Bij Alliance hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als klant, prospect, leverancier en bezoeker van deze website te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

​1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

Alliance BV, gevestigd te Klompenmaker 9, 5253 RG Nieuwkuijk Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18056867 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hierna wordt de voor de verwerking verantwoordelijke verder ‘Alliance’ genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Alliance behoort, Arvesta, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De functionaris kan u contacteren via privacy@arvesta.eu.

​2​. Welke persoonsgegevens verwerken we van klanten en prospecten?

Welke gegevens?

Vooreerst kunnen wij de volgende gegevens verwerken: bedrijfsnaam en/of voor- en achternaam, adres, KvK-nummer, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BTW-nummer, spuitlicenties, geboortedatum (in het kader van een spuitlicentie), aankoopgegevens, sector waarbinnen u werkzaam bent zoals fruitteelt, akkerbouw, loonwerk, veehouderij,..., areaalinfo (bv. informatie over het aantal hectares en wat u daarop verbouwd). Van de contactpersonen bij ondernemingen kunnen we de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres verwerken.

In het kader van de nieuwsbrieven die we desgevallend aan u verzenden verzamelen we de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (geslaagd of niet geslaagd).

Indien u gebruik maakt van een teeltregistratieprogramma en ons verzoekt om in het kader daarvan advies te verlenen en ons daartoe toegang geeft tot bepaalde gegevens in het door u gebruikte programma, verwerken we die gegevens om u advies te kunnen verlenen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie met betrekking tot uw percelen en de bewerkingen die u daarop hebt uitgevoerd.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

 • Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;

 • Via uw website, folders,...;

 • Via publiek beschikbare gegevens (zoals gegevens uit het Handelsregister, de Nationale Bank, Graydon,...;

 • Via de vennootschappen van de groep Arvesta waartoe ook wij behoren. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op www.arvesta.eu. Indien u reeds klant bent bij een of meer van vennootschappen van Arvesta en zij menen dat onze producten of diensten u mogelijk interesseren omdat deze bv. complementair zijn aan de producten/diensten die u reeds afneemt bij hen, kunnen zij uw gegevens aan ons doorgeven zodat wij u daaromtrent kunnen contacteren.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

 • We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een prospecten- en klantenadministratie, het organiseren en opvolgen van bezoeken en afspraken, beantwoorden van vragen, u per post of per e-mail inviteren voor een beurs of evenement waar wij aanwezig zijn als exposant en waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, het opmaken en versturen van offertes en facturen, het verwerken van bestellingen, controleren of we bepaalde producten mogen leveren indien daar bv. een spuitlicentie voor vereist is, het uitvoeren van leveringen en daarover communiceren en het voeren van een debiteurenbeheer (openstaande facturen opvolgen, aanmaningen versturen). Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het houden van een administratie, het uitnodigen voor beurzen/evenementen en het voeren van een debiteurenbeheer doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 • Daarnaast verzenden we op regelmatige basis per e-mail nieuwsbrieven met onder andere teeltgerichte informatie, info over onze producten en diensten, actualiteiten, adviezen, notificaties van vervallen of recent toegelaten middelen, informatie over evenementen of bijeenkomsten,... We stemmen desgevallend de nieuwsbrieven af op uw type bedrijf, de activiteiten van uw bedrijf en de areelinfo zodat de nieuwsbrieven relevant zijn voor u.Afhankelijk van de productgroep waarbinnen u bij ons producten aankoopt, baseren wij ons voor het versturen van deze nieuwsbrieven op een andere rechtsgrond. Koopt u bij ons fruitteelt-gerelateerde producten aan, dan ontvangt u voornoemde e-mails op basis van ons gerechtvaardigd belang. U zal als actieve klant enkel e-mails ontvangen met o.a. adviezen en andere informatie die betrekking hebben op producten die soortgelijk zijn aan de producten die u eerder bij ons aangekocht hebt. Koopt u bij ons producten aan die binnen een andere productgroep vallen (zoals akkerbouw, veeteelt,...) dan versturen wij deze nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Verder gebruiken we de informatie verzameld via de nieuwsbrieven (datum ontvangst nieuwsbrief, informatie over de aflevering daarvan,...) om de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven te analyseren. U kan zich op elk moment verzetten tegen het ontvangen van deze nieuwsbrieven, hoe u dat doet leest u onder titel 7.

 • Ook kunnen we u, op basis van ons gerechtvaardigd belang, per post persoonlijk geadresseerde communicatie sturen met dezelfde of gelijkaardige informatie als degene die terug te vinden is in de elektronische nieuwsbrieven.

 • Verder kunnen we u ook per SMS teeltgerichte informatie en waarschuwingsberichten sturen op basis van ons gerechtvaardigd belang. Via deze SMS’en houden we u o.a. op de hoogte van actualiteiten, adviezen en notificaties van vervallen of recent toegelaten middelen. De inhoud van deze SMS’en worden afgestemd op uw teelten en op de producten die u in het verleden bij ons hebt aangekocht zodat deze SMS’en voor u relevant zijn.

 • Wanneer u zich inschrijft voor een evenement (klantenavond, kennisbijeenkomst,...) verwerken we uw gegevens om uw inschrijving te registreren, om daarover te communiceren en om zelf op te kunnen volgen hoeveel personen zullen deelnemen. Indien u enige tijd voor de activiteit wil herinnerd worden aan de activiteit en u uw telefoonnummer daartoe doorgeeft, zullen wij uw telefoonnummer gebruiken om u per SMS een herinnering te sturen.Specifiek met betrekking tot de bijeenkomsten die u als teler volgt om uw spuitlicentie te kunnen verlengen, geven we de benodigde gegevens ook aan de uitvoerende instantie. Dit laatste doen wij, omdat dit een wettelijke verplichting is.

 • Indien u gebruik maakt van een teeltregistratieprogramma en ons machtigt om toegang te krijgen tot de informatie over uw percelen, gebruiken wij de gegevens die u via dat programma aan ons beschikbaar stelt (veelal info over de percelen en de bewerkingen) om u te kunnen bijstaan en adviseren. Op uw vraag, kunnen we u via zulk programma tevens digitale leverbonnen bezorgen. Voornoemde verwerkingen doen wij op basis van uw toestemming.

 • We verwerken uw gegevens ook om te analyseren welke producten u heeft aangekocht en de producten/diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent om ons assortiment aan te passen en onze communicaties op u af te stemmen. Daarnaast voeren we ook (statististische) analyses om onze werking, diensten en producten te verbeteren. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen we uw gegevens gebruiken voor prospectie-doeleinden en om u te contacteren over onze producten en/of diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze complementair zijn aan producten die u reeds eerder bij ons of een van de groepsvennootschappen van Arvesta aankocht. Wilt u dat niet, dan kan u daar op elk moment bezwaar tegen maken. Hoe u dat doet, leest u onder titel 7.

 • Tot slot kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we van leveranciers?

Welke gegevens?

We kunnen de volgende gegevens verzamelen: (bedrijfs)naam en/of naam- en voornaam, adres, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, BTW-nummer, KvK-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Van contactpersonen bij leveranciers kunnen we de volgende gegevens verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, functie en telefoonnummer.

Bovengenoemde gegevens hebben we verkregen:

 • Van uzelf, via verkoopgesprekken, (bestel)formulieren, contracten, facturen, via onze website of commerciële acties;

 • Via uw website, folders,...;

 • Via publiek beschikbare gegevens (zoals gegevens uit het Handelsregister, de Nationale Bank, Graydon,...;

 • Via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Alliance behoort. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op www.arvesta.eu.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor onder meer het houden van een leveranciersadministratie, het opstellen en uitsturen van bestellingen, ontvangen, verwerken en betalen van inkomende facturen en daarover communiceren. Deze verwerkingen voeren wij uit omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Ten tweede kunnen we uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen die onder andere voortvloeien uit de fiscale- en boekhoudwetgeving en de wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4.Welke persoonsgegevens verwerken we via de website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier. Als u dit doet, verzamelen we in dat kader uw voornaam, naam, e-mailadres en de door u gestelde vraag of enige andere opmerking. We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen.

Nieuwsbrieven

Via de website kan u zich inschrijven om e-mails te ontvangen met informatie over onder andere onze producten en diensten, teeltgerichte informatie, actualiteiten, adviezen, notificaties van vervallen of recent toegelaten middelen, informatie over evenementen of bijeenkomsten,... Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief verzamelen we uw e-mailadres en de taal waarin u de nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij versturen deze nieuwsbrieven op basis van uw toestemming. Indien u bij ons reeds bekend bent omdat u bv. een klant bent, kunnen we de nieuwsbrieven afstemmen op uw type bedrijf en de activiteiten van uw bedrijf om de nieuwsbrieven voor u op die manier relevanter te maken.

In het kader van de nieuwsbrieven die we desgevallend aan u verzenden verzamelen we de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (geslaagd of niet geslaagd). Dit verzamelen we om de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven te analyseren.

U kan op elk moment aangeven dat u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Hoe u dat kunt doen kan u lezen onder titel 7.

Evenementen

We organiseren regelmatig evenementen waarvoor u zich via de website kan inschrijven. Voor deze inschrijving verzamelen wij standaard uw voornaam, naam en uw e-mailadres. Deze gegevens werken wij om uw inschrijving voor het evenement te verwerken, uw inschrijving te bevestigen, u te informeren over het evenement en, desgevallend, eventuele vragen van u te beantwoorden. Uw gegevens worden gewist van zodra deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.

5. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

 • Dienstverleners die ten behoeve van ons en in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken(zoals bv. datacenters, IT Service Providers, drukkerijen, mailingbureaus, websitebouwer,...). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd;

 • De vennootschappen van de groep Arvesta, waarvan wij ook deel uitmaken. Welke vennootschappen dat zijn kan u lezen op https://arvesta.eu. Dit voor de centralisatie van de klanten-, en -leveranciersadministratie en voor prospectie-doeleinden. Wat dat laatste betreft kunnen deze vennootschappen uw gegevens gebruiken voor prospectie en om u te contacteren over hun producten en/of diensten waarvan zij en/of wij menen dat u daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn omdat deze bv. complementair zijn aan producten/diensten die u reeds afneemt bij ons. Zij kunnen u hieromtrent contacteren. U heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen deze doorgifte van uw gegevens en het gebruik daarvan door een of meer van onze groepsvennootschappen. Hoe u dat doet leest u onder titel 7;

 • Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit onder meer de fiscale- en boekhoudwetgeving, wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en biociden,... kunnen wij uw gegevens bezorgen aan de bevoegde overheidsinstellingen. Enkel de gegevens die wettelijk verplicht mee te delen zijn, worden gedeeld;

Verder kunnen geschillen en andere incidenten er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties. Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang kunnen krijgen tot een gedeelte van uw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

Tot slot kunnen we uw gegevens in het kader van een fusie, overname, (partiële) splitsing of enige andere bedrijfstransactie ook delen met en overdragen aan de derde partij (bv. koper, opslorpende vennootschap,...) die betrokken is bij deze bedrijfstransactie. Ook in een eventuele voorafgaande fase kunnen wij als onderdeel van een onderzoek met betrekking tot het (uitvoeren) van dergelijke transactie uw gegevens delen met de betrokken derde en/of hun adviseurs. In dergelijk geval zorgen wij er steeds voor dat wij enkel de gegevens overmaken die relevant en noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Deze doorgiftes doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat de derde partij aan de hand van de verkregen gegevens de bedrijfsactiviteiten en de algemene werking van de onderneming kan verderzetten. Verder laat dit laatstgenoemde ook toe om de lopende overeenkomsten met klanten, leveranciers,... verder te zetten.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u geen nieuwsbrieven of persoonlijk aan u geadresseerde post meer wenst te ontvangen met o.a. info over onze activiteiten, producten en diensten, promoties, evenementen... dan kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mails. U kan ons zowel voor de uitschrijving op e-mails als op persoonlijk geadresseerde post ook steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten tot privacy@arvesta.euof per post naar het adres vermeld onder titel 1.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres en een duidelijke beschrijving van uw verzoek. Er kan u bijkomende informatie gevraagd worden om het voorwerp van uw vraag zo nodig beter te kunnen afbakenen of om uw identiteit te bevestigen in geval van redelijke twijfel hierover.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via de bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Nederlandse klanten is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta