Maisopkomst

Zaaizaden Veehouderij

Zaaizaden Veehouderij

Zaaizaden

We leveren voor de veehouderij een uitgebreid pakket aan zaden van mais, weidemengsels, groenbemesters en vanggewassen. We werken samen met andere bedrijven in de groep GroeiPartners waardoor we de beste rassen mais en gras kunnen selecteren en voor u beschikbaar kunnen maken.

Onze specialisten in ruwvoederproductie kunnen met u een plan uitwerken om maximaal rendement te halen uit elke hectare geteeld ruwvoer. Het draait hier dus om de melkopbrengst per ha geteeld ruwvoer in kwaliteit en in kwantiteit.

Weidemengsels
Samen met onze Groeipartners besteden we veel tijd aan onderzoek naar de beste samenstelling van weidemengsels voor diverse teeltdoelen (maaien of beweiden) maar zeker naar kwaliteit, roestresistentie, droge stofproductie , eiwitgehalte maar ook naar bereiken van de langst mogelijke levensduur van uw grasmat.

Maiszaad
Jaarlijks testen we nieuwe veelbelovende variëteiten maisrassen op onze toetsingsvelden. Samen met kwekers kijken we naar de best passende rassen in ons werkgebied voor zowel zandgrond als kleigrond. Naast de keuze voor het best passende maisras zijn factoren als Bodem, bemesting en inkuilmanagement ook van zeer groot belang. Wij kunnen voor u een plan maken om het rendement van uw teelten te maximaliseren

GP proefveld

Groenbemesters en vanggewassen
In teeltplannen met hoofdzakelijk gras en mais is het belangrijk om extra aandacht voor de bodem, de teeltrotatie maar ook voor de keuze in groenbemester of vanggewas.

Bedenk dat vanggewas wellicht wetgeving is maar dat goed telen van een vanggewas of groenbemester een sterke verbetering van de kwaliteit van uw bodem oplevert.

Eiwitteelt op eigen bedrijf
Bent u geinteresseerd in een andere gewas dan gras of mais dan kunt u daarvoor ook bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan teelten als Sorghum, sojaboon, voederbieten, graan maar ook complexere teelten als luzerne, mengteelten van erwten/gerst of veldbonen met tarwe of natuurlijk gewoon winter- of zomerveldbonen.

Hennep

De laatste jaren doen we ook onderzoek naar de meerwaarde van hybride rogge in het voeder rantsoen.

aanbevolen producten