weerbaar telen

Weerbaar telen vergt kennis

Door onderzoek te doen op verschillende grondsoorten en in diverse teelten, verfijnen we onze kennis om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen. Deze kennis gebruiken we om weerbaar telen op bedrijfsniveau verder te optimaliseren. Bij Alliance zijn we niet alleen productleveranciers, maar ook kennisleveranciers die boeren helpen hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

“Weerbaar Telen. Dat gaan we even doen... of toch niet?”

Het telen van gewassen is een complexe mix van talloze factoren. Wijzig je één onderdeel, dan verandert de rest mee. Dit maakt het bijvoorbeeld niet eenvoudig om even 50% van het middelengebruik te reduceren. Factoren zoals ziekten, plagen, onkruid, marktprijsschommelingen, de beschikbaarheid van chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen en het weer hebben allemaal invloed op het bedrijfsresultaat.

Weerbaar telen omvat zowel grote als kleine stappen die telers op bedrijfs-, bodem- en gewasniveau kunnen zetten. Een goed gevulde gereedschapskist, aangepast aan de specifieke omstandigheden van de teler, is essentieel. Volgens Crétiënne Oomen, directeur bij Alliance, zal de inhoud van deze gereedschapskist variëren per teler, afhankelijk van factoren zoals grondsoort, teelt en perceelsgeschiedenis, maar ook van de beschikbaarheid van chemische en groene middelen. Groene middelen worden langzaamaan toegelaten, maar zijn vaak minder effectief dan chemische alternatieven. Hierdoor moeten telers vaker toepassingen gebruiken, wat hun risico verhoogt.

Bodem en bemesting

Weerbaar telen begint bij de bodem.Naast het weer is deze ‘blackbox’ de grootste variabele. De bodem is geen substraat waar je eenvoudig kunt bepalen wat erin gaat en wat een plant eruit kan halen. Bij organische bemesting moet dit veelal aan het begin van de teelt gebeuren, waarna het weer tijdens het groeiseizoen bepaalt of dit succesvol is. Mineraal bemesten is een noodzakelijke mogelijkheid om tijdens het seizoen bij te sturen. Temperatuur en bodemvocht, in combinatie met het bodemleven, bepalen hoeveel mineralen uit organisch materiaal beschikbaar komen voor de plant. Door regelmatig bodem- en plantmetingen uit te voeren, kunnen we steeds beter bijsturen. Speciale stikstofproducten zoals Nutrino Pro en Foliar N28 en de biologische varianten zoals BlueN en Vixeran krijgen een positie in de teelt. De juiste bemesting kan het verschil maken tussen een goede of een slechte oogst.

Weer

Het weer heeft een directe impact op de groei en gezondheid van de gewassen. Het kunnen bijsturen tijdens het groeiseizoen wordt hierdoor steeds belangrijker. Een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen en biostimulanten, zowel chemisch als biologisch, is essentieel voor productiezekerheid, inkomenszekerheid en voedselzekerheid.

Veranderingen in bodemsystemen

Bodembewerkingen, van klassiek ploegen naar eco-ploegen of niet-kerende grondbewerking (NKG), hebben grote invloed op draagkracht, verticale ontwatering, bodeminsecten en mineralisatie van stikstof. Mechanische onkruidbestrijding kan de onkruiddruk in de teeltrotatie veranderen. Het effect van al deze grondbewerkingen verschilt per grondsoort. Een dergelijke systeemverandering levert pas na minimaal vijf jaar een stabiel effect op. Groenbemesters bieden voordelen zoals koolstofopslag, waterinfiltratie en voeding voor het bodemleven, maar kunnen ook plaaginsecten aantrekken.

Geïntegreerd telen in verschillende sectoren

“Bij Alliance werken we, en doen we nog steeds ervaring op met het geïntegreerd telen in verschillende sectoren. In de fruitteelt werken we al decennia met de in de natuur aanwezige natuurlijke vijanden om de druk van diverse plaaginsecten te verlagen. In de glastuinbouw gebruiken en verkopen we al jaren biologische bestrijders zoals roofmijten en sluipwespen. In de akkerbouw hebben we deelgenomen aan projecten om het gebruik van chemische gewasbescherming en stikstof te verlagen zonder concessies aan kwaliteit en opbrengst te doen.”

Plantversterkers

Plantversterkers zijn belangrijke hulpmiddelen in de strijd tegen ziekten en plagen. Het bedrijf Penergetic heeft onderzoek gedaan naar de communicatie tussen bodem en gewas. Voedingselementen in de bodem hebben een unieke lading waarmee plantenwortels voedingsstoffen uitwisselen met de bodem. Penergetic beïnvloedt deze plantprocessen op een positieve manier. Penergetic b (voor bodem) en Penergetic p (voor plant) zijn in de gangbare en biologische teelt toegelaten producten. Producten zoals ActiBosca en Isabion in de fruitteelt en Phylgreen Kuma in de akkerbouw hebben bewezen effectief te zijn in het verhogen van de weerstand van bomen of planten.

Weerbaar telen vergt kennis


Door onderzoek te doen op verschillende grondsoorten en in diverse teelten, verfijnen we onze kennis om minder afhankelijk te zijn van chemische middelen. Deze kennis gebruiken we om weerbaar telen op bedrijfsniveau verder te optimaliseren. Bij Alliance zijn we niet alleen productleveranciers, maar ook kennisleveranciers die boeren helpen hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Bekijk hier de informatie over de verschillende producten.

Weerbaar telen producten

Belangrijke ondersteunende producten zijn o.a. plantversterkers en nieuwe stikstofproducten.

Penergetic

Een productieve teelt begint met een gezonde, vruchtbare bodem en vitale planten. Met elektromagnetische biostimulatie kunnen specifieke frequenties het bodemleven en plantprocessen optimaliseren, wat leidt tot een efficiëntere groei en gezondere gewassen.

BlueN is een biologische bladmeststof op basis van een in de natuur voorkomende bacterie die in staat is om stikstof uit de lucht om te zetten in voor de plant opneembare ammoniumstikstof.

Biostimulant Actibosca

Versterk en verbeter de zetting van bloemknoppen met ActiBosca. Deze biostimulant vermindert oxidatieve stress, stabiliseert de sapstroom, en verbetert de vitaliteit en productie van uw boomgaard. Stimuleer bloemknopvorming en voorkom beurtjaren met ActiBosca.
weerbaar telen

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs voor meer informatie